Vertrouwenscommissie

 

DE VERTROUWENSCOMMISSIE BIJ SV OUDERKERK

Sv Ouderkerk wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

MAAR STEL NU DAT…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen Sv Ouderkerk willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Sv Ouderkerk een vertrouwenscommissie is ingesteld. De vertrouwenscommissie bestaat uit drie personen. De vertrouwenscommissie fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij de vertrouwenscommissie kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo wordt voorkomen.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCOMMISSIE VAN SV OUDERKERK?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel dat je door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een teamlid, trainer of coach, of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscommissie van Sv Ouderkerk op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

WAT DOET DE VERTROUWENSCOMMISSIE?

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet.

De vertrouwenscommissie kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenscommissie geeft uitleg over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat zo nodig de melder terzijde bij het indienen van een formele klacht.

De vertrouwenscommissie is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van haar taken noodzakelijk is. Ze is bevoegd om voor de uitoefening van haar werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

HOE VERTROUWELIJK IS DE VERTROUWENSCOMMISSIE?

De vertrouwenscommissie zal altijd vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscommissie plaatsvinden. Dit geldt zowel voor de gesprekken met de melder als voor de gesprekken met de beschuldigde.
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. En ook die gesprekken zullen vertrouwelijk zijn.

VERANTWOORDELIJKHEID?

De activiteiten van de vertrouwenscommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Sv Ouderkerk. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscommissie aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage worden geen namen genoemd.

WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN SV OUDERKERK?

De leden van de vertrouwenscommissie luisteren naar je verhaal, denken samen met je na over de te nemen stappen en kunnen je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou!

Mocht de klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de club behandeld kan worden, dan zijn we gerechtigd de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in te schakelen.

PROTOCOL

Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld. Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home.

Procedure VOG

Procedure VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Het bestuur van Sv Ouderkerk wil graag dat iedereen – en dan met name binnen de categorie minderjarigen – in een veilige omgeving kan voetballen. De veiligheid van onze leden nemen we namelijk serieus. Voor alle duidelijkheid: het is zeker niet zo dat we op dit moment bepaalde misstanden constateren of mensen ‘op de korrel’ hebben. De maatschappij verandert en vraagt op meerdere terreinen om proactief, preventief en alert beleid. Vanzelfsprekend ontkomt ook een vereniging als sv Ouderkerk daar niet aan. Op de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2016 is besloten dat sv Ouderkerk met een VOG-procedure gaat werken.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert. Daarbij wordt alleen gekeken naar gedrag in relatie tot het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. Het aanvragen van een VOG is gratis, zowel voor de vrijwilliger als voor ons als vrijwilligersorganisatie.

Waarom wil de vereniging een VOG?

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er diverse gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de vereniging kan uitoefenen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen die de kans op seksuele intimidatie verkleint.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom vraagt sv Ouderkerk aan alle trainers en scheidsrechters die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen een VOG vanaf het seizoen 2019/2020. Pas dan kunnen wij als sv Ouderkerk uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

De volgende instructie zal persoonlijk aan de betreffende vrijwilliger worden gericht:

Beste vrijwilliger,

Jij staat in ons bestand als vrijwilliger bij sv Ouderkerk vermeld als trainer of scheidsrechter. Daar zijn we erg blij mee, samen maken we sv Ouderkerk! Als dit niet (meer) klopt wil je het ons dan per mail laten weten?

In de algemene ledenvergadering van 20 november 2017 is besloten dat in eerste instantie alle trainers en scheidsrechters die actief zijn voor onze minderjarige leden, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij sv Ouderkerk dienen in te leveren. Wij willen het risico op ongewenste gedragingen binnen de vereniging – denk aan zaken als (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling – uitsluiten.

Voor ons zijn alleen bovenstaande zaken van belang, op grond daarvan wordt door jou een VOG aangevraagd. Voor verdere info kijk je op de website: svouderkerk.nl. Een VOG is gratis.

Procedure
sv Ouderkerk heeft bij de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) voor jou een aanvraag voor een VOG klaargezet. Aan deze VOG-procedure zijn geen kosten verbonden. Binnenkort ontvang je op jouw e-mailadres (het bij ons bekende e-mailadres) een e-mail van Justis. Daarin is een link opgenomen. Door op deze link te klikken, kun je je eigen aanvraag voor een VOG- verklaring activeren. Daarna doorloop je enkele simpele stappen.

Vervolgens dien je de aanvraag digitaal te ondertekenen. Dit doe je met je persoonlijke DigiD (digitaal ID). Binnen circa 2 tot 4 weken stuurt Justis de VOG-verklaring naar jouw thuisadres.

Deponeer de originele VOG-verklaring in de brievenbus “ledenadministratie” van Sv Ouderkerk. Alleen de vertrouwenscommissie zal kennisnemen van de ingediende VOG-verklaringen.

Geen DigiD?
Beschik je (nog) niet over een DigiD? Vraag die dan aan op de website www.digid.nl. Gegevens die je hiervoor nodig hebt zijn: postcode, huisnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Binnen 5 dagen ontvang je per post je activeringscode. Activeer die binnen 20 dagen, anders moet je namelijk opnieuw een DigiD aanvragen.

Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Bestuur sv Ouderkerk

REGLEMENT VERTROUWENSCOMMISSIE SV OUDERKERK

Toepassing reglement en definities

Dit reglement is van toepassing op: elk lid van Sv Ouderkerk ouders/verzorgers van een jeugdlid

niet-leden die op vrijwilligersbasis, in een bestuurlijke functie dan wel in dienstverband voor de Sv Ouderkerk werkzaam zijn.

Onder een klacht wordt verstaan: elke klacht op het gebied van ongewenst gedrag, zoals hierna beschreven.

Onder klager wordt verstaan: ieder lid van Sv Ouderkerk of iedere gast van Sv Ouderkerk die last heeft van of zelf geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

Onder klager kan eveneens worden verstaan: iedere persoon die in het contact met een lid van Sv Ouderkerk er last van heeft of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

Onder beklaagde wordt verstaan: ieder lid van Sv Ouderkerk tegen wie een klacht zich richt. Geldende wettelijke bepalingen kunnen niet door dit reglement opzij worden gezet.

GEWENST GEDRAG

Sv Ouderkerk wil een vereniging zijn waar haar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, sportieve en respectvolle wijze en waar haar leden en hun gasten zich veilig en prettig voelen.

Sv Ouderkerk verwacht van haar leden dat zij zich ten opzichte van anderen gedragen met inachtneming van elkaars persoonlijke levenssfeer en met respect voor elkaars fysieke en geestelijke integriteit.

Sv Ouderkerk verwacht van haar leden dat zij een ieder, die zich zodanig gedraagt dat dat door anderen als ongewenst gedrag wordt ervaren, daar onmiddellijk op aanspreken.

ONGEWENST GEDRAG

Als ongewenst gedrag wordt beschouwd elk gedrag dat wordt ervaren als:

 • sociaal isoleren
 • sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken
 • bespotten of pesten
 • roddelen
 • bedreigen
 • verbaal of lichamelijk geweld
 • seksuele intimidatie
 • racisme
 • discriminatie

en elke andere handeling van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon of personen die deze handelingen als ongewenst ervaren.

DE VERTROUWENSCOMMISSIE

 • De vertrouwenscommissie bestaat uit drie leden die door het bestuur van Sv Ouderkerk worden benoemd.
 • De vertrouwenscommissie heeft de status van onafhankelijk adviesorgaan binnen de vereniging.
 • De vertrouwenscommissie komt tenminste éénmaal per jaar bijeen.
 • De vertrouwenscommissie heeft twee taken: het behandelen van klachten over mogelijk ongewenst gedrag en het assisteren van het bestuur bij het beoordelen van de VOG’s (verklaringen omtrent gedrag).
 • De vertrouwenscommissie kan extern advies inwinnen of een deskundige raadplegen.
 • De vertrouwenscommissie neemt een klacht in behandeling nadat klager en beklaagde er niet in geslaagd zijn een klacht onderling op te lossen tenzij door de aard of ernst van de klacht van klager niet kan worden gevraagd de klacht met beklaagde onderling op te lossen.
 • De vertrouwenscommissie is belast met:
  • het helpen/ondersteunen van klagers
  • het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien partijen hier om vragen
  • het adviseren van de voorzitter van het bestuur van Sv Ouderkerk inzake de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen
  • het verrichten van nazorg

PROCEDURE IN GEVAL VAN ONGEWENST GEDRAG

De klager kan de vertrouwenscommissie benaderen om over zijn of haar situatie van gedachten te wisselen en nader te bezien of en zo ja, welke vervolgstappen worden genomen.

De klager heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • inzetten van een bemiddelingstraject
 • indienen van een klacht bij de vertrouwenscommissie

Deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk, doch ook na elkaar worden toegepast.

KLACHT

 1. De indiening van de klacht kan mondeling of schriftelijk bij één of meer leden van de vertrouwenscommissie geschieden en bevat een omschrijving van de gebeurtenissen

voorafgaande en tijdens het door de klager gestelde ongewenste gedrag onder vermelding van de personalia van de aangeklaagde.

 • De vertrouwenscommissie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager en zorgt ervoor dat de aangeklaagde op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er een klacht tegen hem of haar is ingediend.
 • Klachten die naar de mening van de vertrouwenscommissie niet tot haar competentie behoren, worden niet in behandeling genomen. De vertrouwenscommissie stelt de klager hiervan op de hoogte
 • Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt klager in de gelegenheid gesteld zijn of haar klacht mondeling toe te lichten ten overstaan van de vertrouwenscommissie. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat in afschrift aan de klager en aangeklaagde wordt gezonden.
 • De klager heeft te allen tijde de mogelijkheid de klacht in te trekken.
 • De aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich binnen twee weken na ontvangst van het verslag schriftelijk of mondeling te verweren ten overstaan van de vertrouwenscommissie. Een afschrift van het schriftelijk verweer zal aan de klager worden verstrekt.
 • Van een mondeling verweer wordt een verslag gemaakt, dat in afschrift aan de aangeklaagde en klager wordt gezonden.
 • Binnen zes weken na indiening van de klacht brengt de vertrouwenscommissie een met redenen omkleed advies uit aan de voorzitter van het bestuur van de Sv Ouderkerk over de gegrondheid van de klacht en de eventueel te nemen maatregelen.
 • Het bestuur van de Sv Ouderkerk kan de volgende maatregelen opleggen:
  • waarschuwing
  • tijdelijke schorsing
  • royement
  • beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • beëindiging van het bestuurslidmaatschap
  • ontzegging van de toegang tot de vereniging
  • een andere door de vertrouwenscommissie te adviseren maatregel
 • Binnen twee weken na het uitbrengen van het advies neemt het Bestuur van de Sv Ouderkerk een beslissing.
 • Via de voorzitter van het bestuur ontvangen de klager en de aangeklaagde een exemplaar van de met redenen omklede beslissing. De vertrouwenscommissie ontvangt een afschrift van deze beslissing.
 • Indien de aard van een klacht zulks rechtvaardigt, kan de vertrouwenscommissie klager alsmede het bestuur de aanbeveling doen aangifte te doen.
 • De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht ter zake van al hetgeen hen in de hoedanigheid van lid van de commissie is toevertrouwd.
 • De commissieleden treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om het vertrouwelijke karakter van hun communicatie te waarborgen.
 • Indien in enig jaar geen klachten worden ontvangen maakt de vertrouwenscommissie van dit gegeven melding aan de Voorzitter van het bestuur van Sv Ouderkerk.
 • In onvoorziene gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Sv Ouderkerk na overleg met de vertrouwenscommissie.

INWERKINGTREDING REGLEMENT

Dit reglement treedt inwerking op 1 oktober 2019

WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN SV OUDERKERK?

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaardoplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

De vertrouwenscommissie bestaat uit drie personen:

 • Ilonka Hanneman
 • Bianca de Bouter
 • Robbert Mahler

BEREIKBAARHEID

De vertrouwenscommissie is bereikbaar via: vertrouwenscommissie@svouderkerk.nl