Privacy statement

Dit privacy statement heeft tot doel om u te informeren welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

 1. Algemeen
 2. Persoonsgegevens
 3. Doel en basis verwerking persoonsgegevens
 4. Geautomatiseerde besluitvorming
 5. Bewaren persoonsgegevens
 6. Delen persoonsgegevens
 7. Jouw rechten
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Sportlink
 10. ClubCollect
 11. AVG verklaring
 12. Wijzigingen

Algemeen

De Sportvereniging Ouderkerk is gevestigd aan wethouder Koolhaasweg 4, 1191EB Ouderkerk aan de Amstel en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sportlink is voor zowel Sportvereniging Ouderkerk als de KNVB verwerker van jouw persoonsgegevens. Dit is nodig om je gerechtigd te krijgen tot het spelen van wedstrijden of om een
officiële functie te bekleden.

Contactgegevens:
https://www.svouderkerk.nl
privacy@svouderkerk.com
Wethouder Koolhaasweg 4,
1191EB Ouderkerk aan de Amstel
Tel: +31 20 4963502

De penningmeester is de functionaris gegevensbescherming van sportvereniging Ouderkerk. Hij/zij is te bereiken via penningmeester@svouderkerk.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportvereniging Ouderkerk verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging of lid wilt worden. Als je spelend lid bent of een officiële functie bij de club vervult, gebruiken wij je gegevens ook om je in te schrijven als lid van de KNVB. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Bankrekeningnummer
 • Het team waar je in speelt
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken de volgende gegevens die als bijzonder of gevoelige persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt:

 • gegevens van leden jonger dan 16 jaar.
  Om je in te schrijven als lid, jonger dan 16 jaar, is toestemming nodig van ouders of voogd.
 • Het kan voorkomen dat jij of jouw kind op een foto/video op onze website staat of komt te staan.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kunt je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto/video sturen naar privacy@svouderkerk.com
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@svouderkerk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportvereniging Ouderkerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Je in- en uit te schrijven of over te schrijven als lid van sv Ouderkerk (ledenadministratie)
 2. Het afhandelen van jouw betaling (rechtsgrond: lidmaatschapsovereenkomst)
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Je in staat te stellen wedstrijden te voetballen
 5. Je in te schrijven als lid bij de KNVB
 6. Het invullen van (digitale) wedstrijdformulieren
 7. Je te registreren als vrijwilliger
 8. Voor het kunnen bekleden van een officiële functie
 9. Voor direct marketing acties
 10. Teamindelingen te maken en coaches die persoonsgegevens verstrekken
 11. Trainingsgroepen samen te stellen en trainers persoonsgegevens te verstrekken

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportvereniging Ouderkerk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens -bijvoorbeeld een medewerker van sportvereniging Ouderkerk- tussen zit.) Sportvereniging Ouderkerk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Een database waarin de ledenadministratie wordt bijgehouden.
 • Sportlink om leden aan te melden bij de KNVB en om de wedstrijdadministratie te kunnen voeren.
 • Een module op de website om je aan te kunnen melden bij de vereniging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportvereniging Ouderkerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportvereniging Ouderkerk deelt jouw persoonsgegevens via Sportlink met de KNVB. Dit is nodig om je gerechtigd te krijgen tot het spelen van wedstrijden of om een officiële functie te bekleden.
Ook wordt via dit systeem -bij aanvragen van overschrijving- informatie uitgewisseld over een eventuele achterstand in de betaling van contributie.
-Sportvereniging Ouderkerk deelt je persoonsgegevens met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij delen geen persoonsgegevens met derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.
Sportvereniging Ouderkerk gebruikt naam en telefoonnummer soms voor het houden van direct marketing acties. Bij het eerste direct marketing contact zullen wij het volgende duidelijk uitleggen:

 • waarom er contact opgenomen is;
 • met welke organisaties de vereniging de persoonsgegevens zal delen;
 • wat de rechten zijn om bezwaar te maken tegen deze direct marketing

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door sportvereniging Ouderkerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@svouderkerk.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Sportvereniging Ouderkerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportvereniging Ouderkerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
ledenadministratie@svouderkerk.com

Sportlink heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zgn. verwerkersovereenkomst opgenomen. Hiermee voldoet zij aan de voorwaarden zoals gesteld in de privacy wet (Algemene Verordening Gegevens Bescherming).

Clubcollect

svOuderkerk int haar contributie via Clubcollect. Met ClubCollect is een verwerkerovereenkomst afgesloten. Hiermee voldoet zij aan de voorwaarden zoals gesteld in de privacy wet (Algemene Verordening Gegevens Bescherming). De overeenkomst is te vinden op de website: https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/

AVG verklaring

Onder aan  deze pagina kunt u de AVG verklaring van svOuderkerk vinden.

Wijzigingen

Dit privacy statement is een levend document en er zullen gewijzigde versies van verschijnen. Nieuwe versies zullen worden aangekondigd op de website.